Privacyverklaring voor sollicitanten bij Gierveld Recruitment B.V.

Inleiding

Gierveld Recruitment vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer jij bij Gierveld Recruitment solliciteert, verwerkt Gierveld Recruitment jouw persoonsgegevens conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die Gierveld Recruitment met jouw gegevens kan uitvoering, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen naar opdrachtgevers zoals deze zijn besproken met jou, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over de manier waarop Gierveld Recruitment met jouw persoonsgegevens omgaat en is van toepassing op de sollicitatieactiviteiten van Gierveld Recruitment. De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

Gegevens

Gierveld recruitment verwerkt de persoonsgegevens die jij door middel van een formulier, brief of aangehecht CV via de website www.gierveldrecruitment.nl of per e-mail info@gierveldrecruitment.nl doorgeeft. Ook verwerkt Gierveld Recruitment de gegevens die we in het kader van je sollicitatie krijgen uit persoonlijke contacten, telefoongesprekken, brieven en/of e-mails. Het gaat hierbij om persoonsgegevens verkregen in het kader van zowel open sollicitaties als sollicitaties voor bestaande vacatures. Gierveld Recruitment verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen of jij een geschikte kandidaat bent voor de functie waarop jij solliciteert, of voor andere vacatures die wij hebben openstaan bij onze opdrachtgevers.

In relatie tot jouw sollicitatie verwerkt Gierveld Recruitment de volgende persoonsgegevens van jou: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en diploma’s en of certificaten. Gierveld Recruitment verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van jou, zoals gegevens over ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid. Wanneer het in verband met bijzondere omstandigheden toch noodzakelijk is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, zal Gierveld Recruitment voldoen aan de voorwaarden die hiervoor gelden en jou daarover informeren.

Wanneer dit relevant is voor de uitoefening van de functie waar jij op solliciteert, kan Gierveld Recruitment jouw profiel(en) op sociale media uitsluitend raadplegen als jij solliciteert op een functie in de zorg of op een functie waarbij de kans bestaat dat jij in aanraking komt met gevoelige informatie van onze opdrachtgevers en of haar medewerkers. Wanneer Gierveld Recruitment jouw profiel(en) op sociale media raadpleegt, wordt dit vooraf in de vacaturetekst vermeld. Gierveld Recruitment zal alleen gegevens raadplegen die relevant zijn om te kunnen beoordelen of jij geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert. Als Gierveld Recruitment jouw profiel(en) op sociale media heeft geraadpleegd, zal zij de resultaten daarvan met jou bespreken.

Gierveld Recruitment maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Doeleinden

De persoonsgegevens die jij aan Gierveld Recruitment doorgeeft, worden door Gierveld Recruitment alleen gebruikt voor de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure bestaat uit:

  • Het vergelijken van persoonsgegevens van sollicitanten met de huidige vacatures bij onze opdrachtgevers en /of Gierveld Recruitment;
  • Contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken in te plannen;
  • Het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevant vacatures;
  • Het verstrekken van jouw cv aan onze opdrachtgevers die met jou zin besproken;
  • Bij het in dienst treden bij Gierveld Recruitment maken wij gebruik van een payroll organisatie Arsenaal. Wij benodigde gegevens die nodig zijn voor het opstellen van jouw contract en voor de verloning zullen wij aan hen verstrekken.

Doorsturen van gegevens

Gierveld Recruitment stuurt alleen persoonsgegevens van jou door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is. Gierveld Recruitment zorgt ervoor dat er in dat geval zo min mogelijk gegevens worden doorgestuurd. Bovendien heeft Gierveld Recruitment een (verwerkers)overeenkomst gesloten met eventuele derde partijen zodat jouw gegevens vertrouwelijk en conform de wetgeving worden behandeld.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Gierveld Recruitment bewaart jouw persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure. Uiterlijk vier weken na het beëindigen of afronden van de procedure vernietigt Gierveld Recruitment jouw gegevens. Wanneer je hier schriftelijk mee akkoord bent gegaan, worden jouw persoonsgegevens in onze portefeuille bewaard door het geval er alsnog een geschikte vacature ontstaat. In dat geval worden jouw gegevens uiterlijk één jaar nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd of afgerond vernietigd. Wij zullen contact met jou opnemen hierover of wij ze moeten vernietigen of dat wij ze van jouw in beheer mogen houden.

Gierveld Recruitment verwerkt jouw persoonsgegevens die jij in het kader van de sollicitatieprocedure hebt verstrekt, omdat dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure en om jouw geschiktheid voor de functie waarop jij solliciteert te kunnen beoordelen. Op jouw schriftelijke verzoek zal Gierveld Recruitment inzage geven in de persoonsgegevens die zij van jou heeft.

Gierveld Recruitment zal jouw persoonsgegevens direct aanpassen of vernietigen wanneer jij daarom verzoekt en aan de voorwaarden voldoet. Ook zal Gierveld Recruitment de persoonsgegevens die zij van jou heeft op jouw verzoek aan jou verstrekken of aan een andere organisatie overdragen. Je kunt je verzoek per e-mail aan Gierveld Recruitment doorgeven op info@gierveldrecruitment.nl. Wanneer Gierveld Recruitment over onvoldoende persoonsgegevens beschikt om de sollicitatieprocedure nog te kunnen doorlopen, kan zij de procedure beëindigen.

Toegang tot en beveiliging van gegevens

De toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers van Gierveld Recruitment die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Dit zijn de medewerkers van P&O, de beoogde leidinggevende(n). De medewerkers van Gierveld Recruitment zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van sollicitanten die bij Gierveld Recruitment solliciteren of informatie opvragen over vacatures of de sollicitatieprocedure.

Gierveld Recruitment zorgt voor adequate organisatorische en technologische beveiligingsmaatregelen om de handmatige en elektronische verwerking van jouw persoonsgegevens te beschermen en om eventueel misbruik te voorkomen. Gierveld Recruitment waarborgt ook middels het sluiten van een (verwerkers)overeenkomst dat eventuele derde partijen die namens Gierveld Recruitment persoonsgegevens verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens conform de privacywetgeving te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Gierveld Recruitment maakt gebruik van een aantal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zij heeft organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat alleen de medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, over jouw gegevens kunnen beschikken. Daarnaast heeft zij beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om jouw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging of verlies. Gierveld Recruitment streeft ernaar haar beveiligingsprocedures uit te breiden zodra er nieuwe technologieën beschikbaar komen.

Vragen of klachten?

Gierveld Recruitment heeft een functionaris voor de gegevensbescherming die erop toeziet dat de privacywetgeving binnen Gierveld Recruitment wordt nageleefd. Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Gierveld Recruitment jouw gegevens verwerkt, dan kun je contact opnemen met deze functionaris voor de gegevensbescherming op administratie@gierveldrecruitment.nl. Vragen over vacatures en sollicitaties kun je stellen op info@gierveldrecruitment.nl.

Mocht je klachten hebben over de manier waarop Gierveld Recruitment met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.